Woningbouw Drentse Horn te Stadskanaal en Borger-Odoorn

In opdracht van Commissie m.e.r., in 2003.

Ontwikkeling van een woonwijk in het gebied Drentse Horn in de gemeenten Stadskanaal en Borger-Odoorn. Het plangebied van ongeveer 220 ha is voornamelijk gelegen op het grondgebied van Borger-Odoorn, ten noorden van de kern Nieuw-Buinen en grenst voor een groot deel aan de kern van Stadskanaal. In het gebied zullen in de bestemmingsplanperiode van 2005 tot en met 2015 ongeveer 1.000 woningen worden gerealiseerd. Daarnaast bevat het bestemmingsplan een doorkijk tot 2025 waarin nog ongeveer 500 woningen worden gebouwd. Naast de woningbouw willen de gemeenten de vestiging van kleinschalige bedrijven in de dienstverlenende sfeer mogelijk maken.

In het richtlijnenadvies heeft de Commissie drie hoofdpunten aangemerkt. In verband met de onzekerheden in de behoefteraming is het noodzakelijk om in het MER mogelijkheden voor een flexibele planfasering in beeld te brengen en in de alternatievenvergelijking mee te nemen. In de tweede plaats moet het MER inzicht bieden in de verkeersafwikkeling op het bestaande wegennet en de benodigde aanpassingen. De mogelijke alternatieven voor de toekomstige ontsluiting en de verkeersstructuur en de effecten hiervan op de verkeersbelastingen en indirect op het milieu dienen beschreven te worden. Ten slotte moet ten behoeve van de ontwikkeling van het meest milieuvriendelijke alternatief inrichtingsmogelijkheden onderzocht worden die natuurwaarden en waterkwaliteit maximaliseren. Ook moeten mogelijkheden voor het vasthouden en bergen van regenwater in beschouwing genomen worden. Robbert de Vries was betrokken bij het richtlijnenadvies.

https://www.commissiemer.nl/adviezen/1386

https://www.dvhn.nl/groningen/Stadskanaal-zet-streep-door-nieuwe-%E2%80%98Drentse%E2%80%99-woonwijk-21308983.html?harvest_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F