Provinciaal Waterplan en Waterbeheerplannen Noord-Brabant 2010-2015

In opdracht van Commissie m.e.r., in 2009.

De provincie Noord-Brabant en de Brabantse waterschappen werken gezamenlijk aan een nieuw waterhuishoudingsplan respectievelijk 3 waterbeheersplannen. Deze plannen vormen het kader voor het waterbeheer in de provincie Noord-Brabant voor de komende jaren. Voor de plannen wordt één plan-m.e.r. proces doorlopen. Zowel het WHP als de WBP’s zijn mogelijk kaderstellend voor m.e.r.(beoordelings)plichtige activiteiten en/of bevatten activiteiten waarvoor passende beoorcdelingen nodig zijn ten aanzien van Natura 2000. Robbert de Vries was betrokken bij de advisering over Reikwijdte en detailniveau en bij de toetsing van het MER.

https://www.commissiemer.nl/adviezen/2041