Provinciaal Waterplan en waterbeheerplannen Limburg 2010-2015

In opdracht van Commissie m.e.r., in 2009.

De provincie Limburg stelt een nieuw waterhuishoudingsplan op voor de periode 2010-2015. Gelijktijdig stellen de Limburgse waterschappen waterbeheerplannen op voor dezelfde periode. Deze plannen vormen het kader voor het waterbeheer in Limburg in de planperiode. Voor de plannen (WHP en WBP’s) wordt één plan-m.e.r. proces doorlopen. Zowel het WHP als de WBP’s zijn mogelijk kaderstellend voor m.e.r.(beoordelings)plichtige activiteiten en/of bevatten activiteiten waarvoor passende beoordelingen nodig zijn ten aanzien van Natura 2000. Robbert de Vries was betrokken bij de toetsing van het plan-MER.

https://www.commissiemer.nl/adviezen/2202