Omgevingsvisie Overijssel

In opdracht van Commissie m.e.r., in 2008 2009.

De Omgevingsvisie is kaderstellend voor het strategisch beleid voor de fysieke leefomgeving. Doel is om meer samenhang te creëren tussen streekplan, waterhuishoudingsplan, milieubeleidsplan en provinciaal verkeer- en vervoerplan. Robbert de Vries was betrokken bij de advisering over de milieueffectrapportage.

https://www.commissiemer.nl/adviezen/2066