Natuuropgave Krimpenerwaard

In opdracht van Commissie m.e.r., in 2007 2011.

De Strategiegroep Veenweidepact Krimpenerwaard heeft het voornemen om circa 2450 hectare nieuw begrensde natuurgebieden te realiseren in de Krimpenerwaard. Om dit mogelijk te maken worden de bestemmingsplannen van de gemeenten Bergambacht, Nederlek, Ouderkerk en Vlist gewijzigd. Voor het besluit hierover is de milieueffectrapportage (m.e.r.)- procedure doorlopen. Coördinerend bevoegd gezag is de Gemeente Nederlek.

In haar richtlijnadvies heeft de Commissie aanbevolen om in het MER een landschapsecologische gebiedsanalyse voor de Krimpenerwaard op te nemen en op basis van deze analyse de allocatie, haalbaarheid en wenselijkheid van natuurdoeltypen te bepalen.

De Commissie is van oordeel dat voor het vaststellen van de in het MER voorgestelde natuurbegrenzing in de bestemmingsplannen voldoende milieu-informatie beschikbaar is. Het MER is niet samen met de (voor)ontwerpbestemmingsplannen ter visie gelegd. Daardoor is nog niet te beoordelen of het MER hieraan ten grondslag kan liggen. Voorafgaand aan de besluitvorming zal het bevoegd gezag moeten vaststellen of het MER ten grondslag kan liggen aan het besluit, danwel dat er nog een aanvulling op het MER nodig is. De initiatiefnemer heeft in een mondelinge toelichting aangegeven dat zeer waarschijnlijk delen van de Groene Ruggegraat, waar het voornemen onderdeel van uitmaakt, een andere invulling gaan krijgen dan oorspronkelijk. Het is dan ook niet uit te sluiten dat een ander dan nu in het MER beschreven alternatief, daadwerkelijk in de plannen zal worden opgenomen. Dit leidt niet op voorhand tot essentiële tekortkomingen in het MER. Indien een heroriëntatie op de inrichting plaatsvindt, ontbreekt mogelijk essentiële informatie in het MER voor het meewegen van het milieubelang. De Commissie adviseert in die situatie het MER aan te vullen met:
• een of meerdere alternatieven die passen bij de herziene inrichting;
• en daarbij tevens de systeemanalyse te verfijnen om de precieze allocatie en inrichting van bepaalde natuurtypen, zoals botanisch grasland te onderbouwen.

Meer informatie:

https://www.commissiemer.nl/adviezen/2010