Bestemmingsplan Buitengebied Gennep

In opdracht van Commissie m.e.r., in 2010 2011.

De gemeente Gennep wil haar bestemmingsplan buitengebied herzien. Vanwege de nabijheid van Natura 2000-gebieden en omdat het bestemmingsplan kaderstellend is voor m.e.r.-(beoordelings)plichtige activiteiten wordt de plan-m.e.r.-procedure doorlopen.
De Commissie is van oordeel dat in het MER niet alle essentiële informatie aanwezig is. In het MER ontbreekt een volledig worst-case-scenario waarin de maximale gevolgen van het bestemmingsplan in beeld worden gebracht. Aanvulling van het MER op dit aspect zal echter de conclusies niet veranderen. Uit het MER en de Passende beoordeling blijkt dat in alle drie de onderzochte scenario’s de depositie van stikstof op Natura 2000-gebied toeneemt ten opzichte van de huidige situatie. Omdat de depositie van deze stoffen in de natuurgebieden al hoger dan de kritische depositiewaarde is, is aantasting van de natuurlijke kenmerken van de Natura 2000-gebieden niet uit te sluiten.

Robbert de Vries adviseerde vanuit de Commissie voor de milieueffectrapportage over natuur en de passende beoordeling. Het ging met name om de milieugebruiksruimte voor de (intensieve) veehouderij in relatie tot stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden.


Meer informatie:

https://www.commissiemer.nl/adviezen/2376