Kustversterking Katwijk

In opdracht van Commissie m.e.r., in 2009.

De primaire waterkering in Katwijk aan zee voldoet niet aan de geldende veiligheidsnormen. Het Hoogheemraadschap Delfland wil deze daarom versterken. De gemeente Katwijk wil de kustversterking combineren met de aanleg van een parkeergarage. Hiervoor is een wijziging van het bestemmingsplan nodig. Vanwege de mogelijke effecten op Natura 2000-gebieden en vanwege mogelijke kaderstelling voor m.e.r.-(beoordelings-)plichtige activiteiten wordt een plan-MER opgesteld. Voor deze projecten wordt een gecombineerd Plan- en Besluit-MER opgesteld. Omdat het richtlijnenadvies al eerder is uitgebracht, vraagt de gemeente nu om een aanvullend Reikwijdte en Detailniveau advies voor het Plan-MER deel.  Yvonne van Manen was betrokken bij de advisering.

https://www.commissiemer.nl/adviezen/2269