Bestemmingsplan buitengebied Lemsterland

In opdracht van Commissie m.e.r., in 2009.

De gemeente Lemsterland wil het bestemmingsplan voor haar buitengebied herzien. Vanwege de aanwezigheid van Natura 2000-gebieden en omdat het bestemmingsplan kaderstellend is voor m.e.r.(beoordelings-)plichtige activiteiten  wordt de plan-m.e.r.-procedure doorlopen. De volgende punten beschouwt de Commissie  als hoofdpunten voor het op te stellen plan-milieueffectrapport:

  • een onderbouwing van de gehanteerde referentiesituatie(s);
  • de ‘milieugebruiksruimte’ voor onder andere stikstof. Maak inzichtelijk in welke gebieden wel en geen milieugebruiksruimte aanwezig is en waar met maatregelen milieugebruiksruimte gecreëerd kan worden;
  • de maximaal mogelijke effecten op de Natura 2000-gebieden ‘IJsselmeer’ en ‘Rottige Meenthe & Brandemeer’ met de nadruk op emissie van stikstof en de hieruit voortkomende depositie.

Robbert de Vries was betrokken bij de advisering vanuit de Commissie.

https://www.commissiemer.nl/adviezen/2249