Inrichtingsplan De Kleine Beerze

In opdracht van Commissie m.e.r., in 2010.

De Bestuurscommissie De Kleine Beerze wil een inrichtingsplan laten vaststellen en uitvoeren voor het gebied de Kleine Beerze, het beekdal begrensd tussen Vessem en Middelbeers. Doelstelling is het realiseren van een robuuste ecologische verbinding, met herstel van leefgebied voor plant- en diersoorten. De Commissie voor de milieueffectrapportage beschouwt de volgende punten als essentiële informatie in het op te stellen milieueffectrapport:
• inzicht in de ecologische samenhang van het inrichtingsplan met ‘structuurvisie de Levende Beerze’ ;
• een realistische inschatting van de ontwikkelingsmogelijkheden voor natuur op basis van een beknopte landschapsecologische systeemvisie;
• de effecten van het voornemen op de Natura 2000-gebieden Kempenland-West en Kampina & Oisterwijkse vennen.
Robbert de Vries was vanuit de Cmer betrokken bij de advisering vanuit landinrichting, bodem, water en natuur.

Meer informatie:

https://www.commissiemer.nl/adviezen/2404