Reconstructie N356 Centrale As, kanaalverlegging Prinses Margrietkanaal te Burgum

In opdracht van Commissie m.e.r., in 2010.

Reconstructie van de N356/N913 Dokkum-Veenwouden-Burgum-Nijega/Garyp tot een autoweg met een 100 km per uur regiem. Omlegging van het Prinses Margrietkanaal bij de kruising met de Centrale As.

In 2005 had de Commissie voor de milieueffectrapportage een toetsingsadvies over het MER uitgebracht, waarin zij constateerde dat op enkele punten essentiële informatie in het MER ontbrak. De tekortkomingen betroffen het meest milieuvriendelijke alternatief, verkeer, ecohydrologische effecten, cultuurhistorie, geluid en de samenvatting. Daarop heeft de provincie Fryslan het MER aangevuld. In de aanvulling (november 2009) worden de milieueffecten van de omlegging van het Prinses Margrietkanaal bij de kruising met de Centrale As nader in beeld gebracht. De Commissie is van oordeel dat de essentiële informatie voor de besluitvorming in de aanvulling aanwezig is. De Commissie adviseert bij de vervolgbesluitvorming over de wijze waarop de grond zal worden afgevoerd en het kanaal zal worden gegraven rekening te houden met eventuele hinder en overlast en mogelijke mitigerende maatregelen. Yvonne van Manen was vanuit de Cmer betrokken bij de aanvullende toetsing, met name vanuit natuur en water.

Meer informatie:

https://www.commissiemer.nl/adviezen/1166