Gebiedsontwikkeling Oude Willem (Ooststellingwerf/Westerveld)

In opdracht van Commissie m.e.r., in 2010.

Een stuurgroep voorgezeten door de Provincie Fryslân heeft het voornemen om het hydrologisch systeem van het Drents Friese Wold te herstellen door de landbouwenclave ‘Oude Willem’ om te vormen tot natuur. Een milieueffectrapport moet de planvorming voor de inrichting het gebied ondersteunen. Bevoegd gezag voor deze procedure zijn Gedeputeerde Staten van de provincies Fryslân (coördinatie) en Drenthe.
In haar richtlijnenadvies vraagt de Commissie om de projectdoelen en hun hiërarchie en het beoordelingskader waarmee het doelbereik wordt gemeten, helder te beschrijven. Ook moet duidelijk zijn hoe de alternatieven worden opgebouwd en hoe ze zich verhouden tot de projectdoelen. Tenslotte moet het MER de effecten op de natuur beschrijven in de vorm van een voortoets.
Robbert de Vries was betrokken bij het opstellen van het advies over reikwijdte en detailniveau van het milieueffectrapport.


Meer informatie:

https://www.commissiemer.nl/adviezen/2423