Hoogwateraanpak ‘s-Hertogenbosch (HoWaBo)

In opdracht van Commissie m.e.r., in 2007 2009.

De waterschappen Aa en Maas en De Dommel hebben het voornemen om een groot gebied rond ’s-Hertogenbosch in te richten als hoogwaterbergingsgebied. Dit dient grote wateroverlast in en nabij ’s-Hertogenbosch te voorkomen. Door het uitvoeren van de Maaswerken zullen de afvoeren van de Aa en de Dommel vaker samenvallen met die van de Maas dan in het verleden het geval was. Het milieueffectrapport (MER) wordt opgesteld voor de besluitvorming over de bestemmingsplannen van de betrokken gemeenten. De Commissie heeft een positief toetsingadvies uitgebracht over het MER. Het MER geeft op heldere en gestructureerde wijze inzicht in de milieueffecten van de alternatieven en de kansen die deze bieden voor combinatie van waterberging en natuur. Om negatieve gevolgen voor het Natura 2000-gebied “Vlijmens Ven, Moerputten en Bossche Broek” te voorkomen zijn wel maatregelen nodig. Robbert de Vries was betrokken bij de advisering.

https://www.commissiemer.nl/adviezen/1886