Directe wegverbinding Westerbaan met Meeuwenlaan te Katwijk

In opdracht van Commissie m.e.r., in 2012.

De gemeente Katwijk wil een oplossing voor de verkeersproblematiek in Katwijk en als onderdeel daarvan een permanente nieuwe verbinding tussen de Westerbaan en de Meeuwenlaan ‘de verlengde Westerbaan’ realiseren. De Commissie adviseert om in het MER in ieder geval de volgende aspecten uit te werken:
· een onderbouwing van nut en noodzaak door een kwantitatieve analyse van de verkeersproblemen en op basis hiervan een onderbouwing van de doelen;
· een onderbouwing van de in het MER te onderzoeken alternatieven;
· een onderbouwing van de gehanteerde referentiesituatie;
· de effecten van de alternatieven op woon- en leefomgeving;
· inzicht in de mogelijke gevolgen voor landschap en natuur, denk daarbij aan effecten op de EHS en het Natura 2000-gebied Meijendel & Berkheide), de op te stellen Passende beoordeling dient herkenbaar in het MER te worden opgenomen;
· een samenvatting die als zelfstandig leesbaar document een goede afspiegeling vormt van de inhoud van het MER.

Yvonne van Manen adviseerde vanuit de Commissie, met name op het gebied van natuur.

Meer informatie:

https://www.commissiemer.nl/adviezen/2660