Bestemmingsplan Duinen, gemeente Katwijk

In opdracht van Commissie m.e.r., in 2012.

Omdat de bestaande plannen verouderd zijn, wil de gemeente Katwijk een nieuw bestemmingsplan vaststellen voor de duinen. Het plan zal consoliderend van aard zijn, maar de gemeente wil wel enige ontwikkelingsruimte bieden voor de bestaande functies. Om na te gaan hoe dat zich verhoudt tot het beschermingsregime dat geldt voor de Natura 2000-gebieden Coepelduynen en Meijendel & Berkheide is een plan-MER opgesteld met een Passende beoordeling.

Toetsingsadvies
De Commissie vindt dat het MER en de Passende beoordeling de essentiële informatie bevatten om een besluit over het bestemmingsplan te kunnen nemen waarin het milieubelang volwaardig wordt meegewogen.

Het MER en de Passende beoordeling beschrijven systematisch en zorgvuldig welke (gebouwde) functies in het gebied aanwezig zijn en welke uitbreidingsruimte het bestemmingsplan geeft ten opzichte van de vigerende bestemmingsplannen (inclusief de latere artikel 19-besluiten).
Het wordt afdoende aannemelijk gemaakt dat de activiteiten die het bestemmingsplan vastlegt, niet leiden tot aantasting van de natuurlijke kenmerken van de aangrenzende Natura 2000-gebieden. Ook de overige milieuaspecten komen in het MER toereikend in beeld.

Yvonne van Manen adviseerde vanuit de Commissie mer, met name over natuur.

Meer informatie:

https://www.commissiemer.nl/adviezen/2717