Wilg-plan Noordrand Midden

In opdracht van Commissie m.e.r., in 2010.

Het Waterschap Brabantse Delta wil het gebied Noordrand Midden herinrichten. In het gebied liggen natte natuurparels die ook als Ecologische Hoofdstructuur (EHS) zijn aangewezen. Voor de realisatie van natte natuurparels is een andere invulling van de waterhuishouding nodig. Deze moet robuuster worden zonder dat de landbouw overlast door vernatting ondervindt.

Richtlijnenfase
De Commissie beschouwt de onderstaande punten als essentiële informatie in het milieueffectrapport

– een integrale landschapsecologische systeemanalyse waarin cultuurhistorie, de ontwikkeling van het landschap en hydrologie zijn meegenomen;
– een realistische inschatting van de ontwikkelingsmogelijkheden voor natuur en landschap;
– een specificatie van de doelen die ten grondslag liggen aan de alternatieven en in welke mate deze doelen bereikt worden.

Robbert de Vries was vanuit de Cmer betrokken bij het richtlijnenadvies. Hij adviseerde met name over landinrichting, bodem, water en natuur.

https://www.commissiemer.nl/adviezen/2429