Oprichting verwerkingsinstallatie edelmetaalhoudend afval Remondis Argentia te Moerdijk

In opdracht van Commissie m.e.r., in 2010.

Remondis Argentia B.V. is een bedrijf dat zich bezighoudt met inzameling en verwerking van edelmetaalhoudend (gevaarlijk) afval. Daarbij worden edelmetalen teruggewonnen uit het afval. Remondis Argentia heeft een vestiging in Moerdijk en een vestiging in Amsterdam. Het bedrijf is van plan om de bedrijfsactiviteiten van de vestiging in Amsterdam te verplaatsen naar Moerdijk. Naast de verplaatsing zal ook uitbreiding van de verwerkingscapaciteit plaatsvinden.

Voor het MER had de Commissie de volgende aanbevelingen:

– geef een beschrijving van de activiteiten van Remondis Argentia in een Europese context. Hieruit moet blijken in welke mate Remondis Argentia bijdraagt aan het nuttige hergebruik van materialen;
– beschrijf hoe in het ontwerp van de nieuwe installatie gebruik wordt gemaakt van de van toepassing zijnde IPPC-BREF’s en geef een onderbouwing van de keuzes die gemaakt zijn;
– ontwikkel het meest milieuvriendelijke alternatief (mma) waarbij per productie onderdeel gezocht wordt naar de meest milieuvriendelijke toepassing en een maximaal terugwinrendement van de edelmetalen. Beschouw deze toepassingen tevens in onderlinge samenhang. Ga bij het ontwikkelen van het mma na in hoeverre het wijzigen van acceptatiecriteria en streefwaarden voor restconcentraties mogelijk is;
– beschouw in het MER tevens de afgeleide activiteiten met milieueffecten (transport, laden en lossen, opslag).

Tijdens de toetsing heeft de Commissie kenbaar gemaakt dat in het MER sprake is van enkele tekortkomingen. In een aanvulling op het MER is Remondis Argentia dieper ingegaan op:

– varianten voor de luchtzuivering van de smelt-, film- en gloeiovens;
– de gevolgen van de voorgenomen activiteit op externe veiligheid en luchtkwaliteit;
– het meest milieuvriendelijke alternatief.

De Commissie is van mening dat in het MER en de aanvulling tezamen de essentiële informatie aanwezig is.
Robbert de Vries was betrokken bij de toetsing vanuit het aandachtsveld natuur; het ging daarbij met name om de passende beoordeling op grond van de Natuurbeschermingswet van mogelijke effecten door stikstofdepositie op de Natura 2000-gebieden Hollands Diep en Biesbosch.

https://www.commissiemer.nl/adviezen/1620