Onderzoek plan-m.e.r.-plicht Beheerplan 2010-2015 vanuit initiatiefnemer

In opdracht van Waterschap Hunze en Aa’s, in 2008.

Waterschap Hunze en Aa’s gaat voor de periode 2010-2015 een nieuw (water)beheerplan opstellen. Een vraag die hierbij opdoemt is of het waterbeheerplan planmer-plichtig is en zo ja, hoe het beste invulling gegeven kan worden aan de milieueffectrapportage. Aan Ingenieursbureau De Overlaat is gevraagd hierover te adviseren. Dit plan van aanpak bevat een stappenplan om niet alleen op efficiënte wijze te voldoen aan de wettelijke verplichtingen, maar zo mogelijk ook de procesgang rond het waterbeheerplan en daaruit voortkomende maatregelen te stroomlijnen. Door de voorgestelde stapsgewijze aanpak zijn tijd en kosten te beheersen.