Kaart voor verzuring gevoelige, zeer kwetsbare gebieden (Wet ammoniak en veehouderij)

In opdracht van Provincie Groningen, in 2008.

De afdeling Landelijk Gebied heeft Robbert de Vries gevraagd op te treden als projectleider voor het project Werkkaart ammoniak en veehouderij .

Wet ammoniak en veehouderij

Met de Wet ammoniak en veehouderij wordt de ammoniakuitstoot vanuit de landbouw in de omgeving van de ecologische hoofdstructuur beperkt. De provincie Groningen heeft in 2004 samen met de gemeenten een werkkaart opgesteld waarop de begrenzing van kwetsbare gebieden volgens de Wet ammoniak en veehouderij (Wav) is aangeduid.

Per 1 mei 2007 is een wijziging van de Wav in werking getreden, welke onder andere een inperking van de te beschermen gebieden omvat. In de gewijzigde Wav wijzen provinciale staten zeer kwetsbare gebieden aan. De Wav geeft daarvoor de volgende criteria: de gevoeligheid voor ammoniak, de aanwezige natuurwaarden, de ecologische samenhang, de grootte van het voor verzuring gevoelige gebied, de gevolgen van de aanwijzing voor bestaande veehouderijen en de oppervlakte van het betreffende gebied.

Uitgangspunt voor de selectie van zeer kwetsbare gebieden vormen de kwetsbare gebieden binnen de werkkaart uit 2004. Bij gebieden uit de ecologische hoofdstructuur welke kleiner zijn dan 50 ha is eerder al nagegaan hoeveel soorten er voorkomen (en op hoeveel plekken) van de rode lijst. Zo vindt een onderverdeling plaats naar natuurwaarden. Complicaties bij dit proces zijn dat de provinciale ecologische hoofdstructuur nog niet (overal) is begrensd, dat alleen rode lijstgegevens van vaatplanten en paddestoelen (beperkt) voorhanden zijn en t.a.v. het oppervlaktecriterium, dat niet eenduidig is aan te geven wanneer er – bij een doorsnijding – sprake is van een aaneengesloten gebied. Op basis van de conceptkaart van zeer kwetsbare gebieden en inventarisatiegegevens uit 2003 blijken 10 veehouderij te vallen binnen de 250 m zone rond zeer kwetsbare gebieden. Deze bedrijven worden daardoor mogelijk beperkt in hun uitbreidingsmogelijkheden. Daarnaast is nieuwvestiging van bedrijven binnen de 250 m zones niet mogelijk.

Toetsingskader Natura 2000 en ammoniak

Een beperkt aantal natuurgebieden in de provincie Groningen valt niet alleen onder de EHS, maar is ook Natura 2000-gebied. Voor die gebieden geldt niet alleen het regime van de Wav, maar ook dat van de Natuurbeschermingswet. Deze schrijft voor dat een passende beoordeling moet plaatsvinden als door bedrijfsvestiging of –uitbreiding significant negatieve effecten op de natuurwaarden kunnen optreden waarvoor die gebieden zijn aangewezen.