Inrichtingsplan Olst-Wesepe

In opdracht van Commissie m.e.r., in 2008 2010.

De provincie Overijssel heeft voor het landinrichtingsgebied Olst-Wesepe een inrichtingsplan opgesteld. Dit inrichtingsplan is een voortvloeisel uit het reconstructieplan Salland-Twente (dat in september 2004 door Provinciale Staten is vastgesteld) en een nadere uitwerking in het kader van de Wet Inrichting Landelijk Gebied (WILG).

De Commissie heeft in haar advies over de reikwijdte en het detailniveau voor het MER onder andere de aanbevelingen gedaan om:
– alle lopende en komende procedures en plannen in het kader van de inrichting van dit gebied en het MER goed op elkaar af te stemmen;
– de beleidsruimte voor de ontwikkelingen in het inrichtingsplan helder in beeld te brengen en op te stellen alternatieven daarop te baseren;
– met een zogenaamde omgekeerde benadering de milieueffecten van het voornemen in beeld te brengen;
– monitoring en evaluatie zo in te richten, dat eventueel bijsturing mogelijk is.

In het MER staat de essentiële informatie om het milieubelang volwaardig mee te kunnen laten wegen in de besluitvorming over het inrichtingsplan mits bij de herziening van de bestemmingsplannen of bij het vaststellen van de uitvoeringsmodules van het inrichtingsplan de volgende aspecten worden verduidelijkt:
• de effecten op de relevante Natura 2000-gebieden;
• de wijze waarop wordt aangesloten op de doelstellingen en maatregelen van het Intergemeentelijke Landschapsontwikkelingsplan;
• hoe de provinciale omgevingsvisie/verordening (bijvoorbeeld de taakstelling EHS) wordt uitgewerkt;
• op welke wijze rekening gehouden wordt met de wezenlijke waarden en kenmerken van landschap, cultuurhistorie (waaronder archeologie).

Robbert de Vries was vanuit de Cmer betrokken bij het advies over reikwijdte en detailniveau en de toetsing van het plan-MER.

Meer informatie:

https://www.commissiemer.nl/adviezen/2107