A12-BRAVO projecten 3, 4, 6ab, 6c en 8 te Woerden

In opdracht van Commissie m.e.r., in 2008-2010.

De activiteit betreft de aanleg van een tweestrooks regionale weg van de A12 (Nieuwerbrug/Waarder) naar bedrijventerrein Middelland in Woerden, een tweestrooks regionale weg van de nieuwe A12-aansluiting (Woerden-Oost) westwaarts en direct ten noorden van de A12, een westelijke randweg om Harmelen en een verbindingsweg ten oosten van Harmelen.
Naar aanleiding van de opmerkingen van de Commissie tijdens de toetsing van het milieueffectrapport (MER) A12-Bravo projecten 3, 6ab en 8 te Woerden in 2008, hebben de initiatiefnemer en het bevoegd gezag besloten om het adviesverzoek voor het MER in te trekken. Voor de A12-Bravo projecten 3, 4, 6ab, 6c en 8 is vervolgens een nieuw geactualiseerd milieueffectrapport opgesteld. Het MER laat zien dat de alternatieven (projectcombinaties 1 en 2) leiden tot een betere bereikbaarheid en leefbaarheid voor westelijk Woerden en Harmelen, maar dat de grootste knelpunten (zoals die op de Europabaan) blijven bestaan. De effecten op verkeersveiligheid en barrièrewerking zijn met name kwalitatief uitgewerkt maar voldoende om de alternatieven te beoordelen op doelbereik. De verdere uitwerking en inrichting van de afzonderlijke deelprojecten vraagt naast het MER een meer gedetailleerde verkeersanalyse om de exacte omvang en locaties van knelpunten, de effecten van congestie op de luchtkwaliteit en eventuele mitigerende maatregelen in kaart te brengen. Robbert de Vries toetste het MER vanuit de werkgroep van de Cmer op aspecten als bodem, water, natuur en landschap.

Meer informatie:

https://www.commissiemer.nl/adviezen/1611