Bestemmingsplan buitengebied Medemblik

In opdracht van Commissie m.e.r., in 2013.

De gemeente Medemblik werkt aan een nieuw bestemmingsplan voor het landelijk gebied. Daarnaast worden aparte bestemmingsplannen opgesteld voor de bebouwingslinten. De gemeente wil ontwikkelingsruimte bieden aan haar agrarische sector door schaalvergroting en modernisering van agrarische bedrijven en door verbreding van de landbouw. In het gebied worden naast veehouderij ook glastuinbouw, bollenteelt en zaadveredelingsbedrijven mogelijk gemaakt. Daarnaast wil de gemeente de natuur -, cultuurhistorische – en landschappelijke waarden in het plangebied beschermen en versterken.

De Commissie signaleert bij de toetsing van het MER een aantal tekortkomingen:
. De onderbouwing van de effectiviteit van maatregelen om te voorkomen dat effecten op Natura-2000 gebieden optreden als gevolg van stikstofdepositie.
. Inzicht in de huidige situatie qua dieraantallen in het plangebied versus de vergunde situatie.
. De huidige chemische en ecologische waterkwaliteit in het plangebied en de effecten daarop van de ontwikkelingen die mogelijk worden gemaakt.

De Commissie adviseert om een aanvulling op het MER op te stellen voordat een besluit wordt genomen.

Robbert de Vries adviseerde vanuit de Commissie voor de milieueffectrapportage.

Meer informatie:

Link: http://commissiemer.nl/advisering/afgerondeadviezen/2756