Bestemmingsplan buitengebied Dronten

In opdracht van Commissie m.e.r., in 2013.

De gemeente Dronten wil haar bestemmingsplan buitengebied herzien. Het bestemmingsplan maakt met name agrarische ontwikkelingen mogelijk.

Toetsingsadvies
De Commissie signaleert bij de toetsing van het MER een tekortkoming. Vanwege de effecten van stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden en beschermde natuurmonumenten moet stikstofemissie uit het plangebied worden voorkomen. Het MER bevat geen onderbouwing van het maatregelenpakket om dit te bereiken.

Robbert de Vries adviseerde vanuit de Commissie over de groene aspecten van het landelijk gebied.