Werkgroep Kennis en Kunde

voor Biologysk Wurkferbân van de Fryske Akademy en Fryske Feriening foar Fjildbiology, 2019-heden

Yvonne van Manen neemt deel aan de werkgroep Kennis en Kunde die de natuurbescherming wil faciliteren, o.a. door het aanbieden van cursussen.