Structuurvisie Katwijk

In opdracht van Commissie m.e.r., in 2009 2010.

Burgemeester en wethouders van Katwijk willen een in 2007 vastgestelde ‘Brede structuurvisie’ formaliseren als Structuurvisie in de zin van de nieuwe Wet ruimtelijke ordening. Er is sprake van plan-m.e.r.-plicht omdat de structuurvisie kaderstellende besluiten zal bevatten voor m.e.r.-(beoordelings)plichtige activiteiten, zoals een nieuwe jachthaven en de transformatie van een bedrijventerrein. Ook kunnen significant negatieve gevolgen voor Natura 2000-gebieden niet op voorhand worden uitgesloten.

De Notitie reikwijdte en detailniveau geeft goed weer wat de inhoud van het MER zou moeten zijn. Ook de Commissie adviseert:
– het MER te richten op de nieuwe grote activiteiten, waarover de Structuurvisie kaderstellende besluiten vastlegt;
– daarnaast de gezamenlijk effecten aan te geven van alle nieuwe ontwikkelingen in de gemeente, dus ook van die activiteiten waarvoor al een m.e.r.-procedure is of wordt doorlopen;
– het accent te leggen op natuur en verkeer (inclusief verkeersafgeleide effecten).

Hierdoor ontstaat een totaalbeeld van hetgeen op dit moment op het gemeentelijk grondgebied speelt en wordt het maken van integrale afwegingen mogelijk.

Bij de toetsing constateert de Commissie dat het MER de essentiële informatie bevat voor de besluitvorming. Zij geeft naar aanleiding van de Passende beoordeling nog enkele aandachtspunten mee voor de vervolgprocedures.

Yvonne van Manen adviseerde vanuit de Cmer over reikwijdte en detailniveau voor het MER en toetste het MER in het bijzonder vanuit natuur.

Meer informatie:

https://www.commissiemer.nl/adviezen/2282