Structuurvisie Intensieve Veehouderij en Glastuinbouw Peel en Maas en Bestemmingsplan

In opdracht van Commissie m.e.r., in 2009 2012.

De gemeente Peel en Maas wil een beleidskader opstellen voor het stimuleren en toetsen van bestaande en toekomstige initiatieven voor nieuwvestiging en uitbreiding van intensieve veehouderij en glastuinbouw.

Aanvullende toetsing
De aanvulling op het MER geeft een heldere beschrijving van de (maximale) milieugevolgen van alle activiteiten die het bestemmingsplan mogelijk maakt. Het plan-MER houdt geen rekening met de wijzigingsbevoegdheid die nieuwvestiging van grondgebonden bedrijven mogelijk maakt. Dit zou betekenen dat het voorliggende MER met aanvulling niet volledig is ter onderbouwing van het bestemmingsplan. Op 12 juni heeft het bevoegd gezag besloten deze wijzigingsbevoegdheid niet in het definitieve bestemmingsplan op te nemen. Daarmee is in het MER en de aanvulling daarop voldoende informatie aanwezig.

Toetsing
Voor het vaststellen van de structuurvisie is voldoende informatie aanwezig om de mogelijkheden en risico’s voor intensieve veehouderij en glastuinbouw in te schatten. De milieugebruiksruimte is zeer beperkt. Uit het MER en de Passende beoordeling blijkt dat in alle onderzochte alternatieven de depositie van verzurende en vermestende stoffen op Natura 2000-gebieden toeneemt ten opzichte van de huidige feitelijke situatie. Omdat de depositie van deze stoffen in de natuurgebieden al hoger dan de kritische depositiewaarde is, is aantasting van de natuurlijke kenmerken van de Natura 2000-gebieden niet uit te sluiten.

Voor besluitvorming over het bestemmingsplan buitengebied ontbreekt in het MER de volgende essentiële informatie:
. Een beschrijving van alle activiteiten binnen het bestemmingsplan die mogelijk aanzienlijke milieugevolgen kunnen hebben en de milieugevolgen van deze activiteiten als de wijzigingsbevoegdheden uit het bestemmingsplan maximaal benut worden.
. Een beschrijving van de hydrologische effecten van alle activiteiten binnen het bestemmingsplan in cumulatie met andere ontwikkelingen op verdrogingsgevoelige natuur.

Reikwijdte en detailniveau
De Commissie beschouwt de volgende punten als essentiële informatie in het MER:
. Een beschrijving van doelen en ambities op het gebied van landschappelijke kwaliteit, zuinig ruimtegebruik, infrastructuur, duurzaamheid en milieu en van de te nemen stappen voor de realisatie van deze doelen en ambities;
. Inzicht in de bestaande behoefte aan uitbreiding en nieuwvestiging van intensieve veehouderij en glastuinbouw;
. Inzicht in de milieugebruiksruimte voor het voornemen en de maatregelen waarmee milieugebruiksruimte gecreëerd kan worden;
. Een beschrijving van de maximaal mogelijke milieueffecten met in het bijzonder aandacht voor de Natura 2000-gebieden.

Robbert de Vries adviseerde vanuit de Commissie voor de m.e.r. over landelijk gebied: bodem, water, natuur en landschap.

Meer informatie:

Link: http://www.commissiemer.nl/detail.aspx?id=25748