Regionaal Structuurplan Utrecht 2005-2015

In opdracht van Commissie m.e.r., in 2003.

Locaties voor woningbouw en de omvang ervan;  bedrijven- en kantorenlocaties; infrastructuur; recreatievoorzieningen, detailhandel en maatschappelijke voorzieningen; water- en groengebieden.

Het Regionaal Structuurplan 2005-2015 richt zich met name op de opgave voor wonen en werken. Een verstedelijkingsvisie zal nog worden uitgewerkt door het Bestuur Regio Utrecht (BRU). Er is nog niet duidelijk welke concrete beleidsbeslissingen zullen worden genomen en door welke bestuursinstantie. Milieueffectrapportage is toegepast in een tijdig strategisch stadium van planvorming. Het richtlijnenadvies richt zich op een strategisch MER met strategische alternatieven, dat ook uitspraken doet over concrete (sets van) locaties. Lopende het m.e.r.-traject heeft het BRU geconcludeerd dat SMB i.p.v. m.e.r. doorlopen zou moeten worden. De richtlijnen voor het MER worden daarbij gevolgd. De Commissie is niet verzocht om de SMB te beoordelen. Robbert de Vries was betrokken bij de advisering over de richtlijnen.

https://www.commissiemer.nl/adviezen/1365