Project Waterdunen

In opdracht van Commissie m.e.r., in 2005-2010.

Met het plan “Waterdunen” beogen de initiatiefnemers (Provincie Zeeland, gemeente Sluis, Stichting het Zeeuws Landschap en Molecaten BV) de noodzakelijke kustverbetering te combinateren met ontwikkeling van natuur- en recreatiegebied met een oppervlakte van circa 300 hectare.

Ten behoeve van de besluitvorming over de kustversterking en de herinrichting van het gebied is de m.e.r.-procedure gevolgd. In het richtlijnenadvies in 2006 heeft de Commissie aandacht gevraagd voor een nadere uitwerking van het ontwerp en het beheer van het “gecontroleerd intergetijdegebied” en de effecten op veiligheid, ruimtelijke kwaliteit, bodem en water, natuur, landschap en cultuurhistorie, en hinder.

De Commissie heeft in 2007 een positief toetsingsadvies uitgebracht over het MER, met de kanttekening dat de modelberekeningen voor de te handhaven dynamiek in het gebied nog onzekerheden bevatten. De Commissie beval aan om bij de uitwerking van het ontwerp op basis van gedetailleerdere berekeningen aan te tonen dat de benodigde dynamiek in de praktijk haalbaar is, danwel voldoende flexibiliteit kent.

Omdat het uiteindelijke inrichtingsplan afwijkt van de alternatieven in het MER en er nieuwe uitgangspunten voor verkeersintensiteiten in het studiegebied gelden is ten behoeve van het provinciaal inpassingsplan in 2010 een aanvullend MER opgesteld. De Commissie is van mening dat het aanvullend MER voldoende informatie voor de besluitvorming bevat. Hieruit blijkt dat het inrichtingsplan voor natuur en recreatie positief of neutraal scoort ten opzichte van de oorspronkelijke alternatieven. Het inrichtingsplan leidt volgens het aanvullend MER wel op een aantal wegen tot extra verkeer en daardoor tot extra geluidhinder. De Commissie adviseert om bij verdere besluitvorming alert te zijn op toename van sluipverkeer en aan te geven welke extra verkeers- en geluidmaatregelen (voor zover nodig) worden genomen.

Yvonne van Manen was betrokken bij de adviseringen met name vanuit het aandachtsveld natuur.

Meer informatie:

https://www.commissiemer.nl/adviezen/1682