Omgevingsvisie provincie Groningen 2016-2020

In opdracht van de Commissie voor de milieueffectrapportage, 2014-2016.

De provincie Groningen heeft in maart 2015 een Ontwerp-omgevingsvisie opgesteld. Deze bouwt voort op het huidige beleid en legt nieuwe ontwikkelingen vast, zoals windturbineparken, uitbreiding van agrarische bedrijven en industrie. Voordat de Provinciale Staten hierover besluiten zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport.

Robbert de Vries was vanuit zijn expertise van het landelijk gebied betrokken bij de advisering vanuit de Commissie over reikwijdte en detailniveau van het MER, de toetsing van het MER en van de aanvulling daarop.

Meer informatie: https://www.commissiemer.nl/adviezen/2980