Landbouwontwikkelingsgebied (LOG) Egchelse Heide

In opdracht van Commissie m.e.r., in 2012 2013.

De gemeente Peel en Maas wil een landbouwontwikkelingsgebied (LOG) aanwijzen waarbinnen de intensieve veehouderij zich verder kan ontwikkelen. Om de ontwikkeling van het LOG mogelijk te maken wordt een bestemmingsplan opgesteld. Voor de besluitvorming over het bestemmingsplan wordt een plan-m.e.r.-procedure doorlopen.

Toetsing
In het MER wordt aangetoond dat drie veehouderijen zich in het LOG kunnen vestigen zonder dat dit hoeft te leiden tot milieuknelpunten. De Commissie acht het aannemelijk dat voor het LOG extra milieugebruiksruimte vrijgemaakt kan worden voor vestiging van een vierde of vijfde bedrijf. Gemeentelijke sturingsmiddelen als de Nota Milieugebruiksruimte en de Stikstofregeling garanderen dat er geen nieuwe milieuknelpunten zullen ontstaan.

Reikwijdte en detailniveau
De Commissie vraagt in het MER de ‘milieugebruiksruimte’ in het studiegebied (natuur, geur en fijn stof) en de (maximale) effecten van het LOG in beeld te brengen. De Commissie vraag daarbij specifiek te zoeken naar varianten in dieraantallen, inrichtingen en samenstellingen in het LOG waarmee de effecten door stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden mogelijk verminderd kunnen worden.

Robbert de Vries adviseerde vanuit de Commissie voor de milieueffectrapportage.

Meer informatie:

Link: http://www.commissiemer.nl/advisering/afgerondeadviezen/2634