Gebiedsontwikkeling Norgerbrug

In opdracht van Commissie m.e.r., in 2010.

De gemeenten Assen en Midden-Drenthe en de provincie Drenthe hebben het voornemen om het plangebied Norgerbrug te ontwikkelen. De ontwikkeling behelst de uitbreiding van de woonwijk Kloosterveen, de aanpassing van de provinciale wegen N371 en N373, de opwaardering van de buurtschap Norgerbrug en het bijdragen aan de ecologische verbindingszone Fochteloërveen-Witterveld.
Ter ondersteuning van de besluitvorming over het bestemmingsplan wordt een milieueffectrapport opgesteld. De gemeenteraden van de gemeenten Assen en Midden-Drenthe zijn bevoegd gezag in deze procedure.

Robbert de Vries leverde inbreng in het advies over reikwijdte en detailniveau, met name vanuit de invalshoeken natuur, bodem en planologie. In haar advies vraagt de Commissie om de verkeersproblematiek in het studiegebied te analyseren, te onderbouwen in hoeverre de alternatieven dit probleem oplossen en de gevolgen te beschrijven die ze hebben voor het woon- en leefmilieu. Daarnaast vraagt de Commissie om aandacht te besteden aan de landschappelijke inpassing van de wegen en de woonbebouwing, aan de mogelijk significant negatieve gevolgen voor de Natura 2000-gebieden Fochteloërveen en Witterveld en aan de kansen voor natuurontwikkeling.

https://www.commissiemer.nl/adviezen/2449