Recreatieplas ’t Waal te Houten

In opdracht van Commissie m.e.r., in 2002-2003.

Het Recreatieschap Stichtse Groenlanden heeft het voornemen een recreatieplas aan te leggen in een uiterwaard aan de noordoever van de rivier de Lek in de gemeente Houten en dit te combineren met zandwinning. Er zal ca. 1,9 miljoen ton industriezand en 1,4 miljoen m3 ophoogzand gewonnen worden. De oevers van de plas worden ingericht voor recreatief gebruik en natuurontwikkeling. Hiervoor is milieueffectrapportage doorlopen. Robbert de Vries was betrokken bij het richtlijnenadvies en bij de toetsing van het MER.

https://www.commissiemer.nl/adviezen/1253

Herinrichting van de Heesseltsche uiterwaarden, gem. Neerijnen

In opdracht van Commissie m.e.r., in 2002 2003.

Met de herinrichting van het uiterwaardengebied zal de veiligheid tegen hoogwater in overeenstemming gebracht worden met nieuw vastgestelde normen en daarnaast de natuurontwikkeling worden bevorderd. De uiterwaardengrond die vrijkomt bij de ontgrondingen is mogelijk verontreinigd (kwaliteitsklasse 3 en 4) en zal worden geborgen in het gebied zelf. Robbert de Vries was betrokken bij de advisering over de richtlijnen voor de milieueffectrapportage.

https://www.commissiemer.nl/adviezen/1312

Voortgangsrapport over de jaren 2000-2002 van het Waterbeheersplan van de waterschappen in Hollands Noorderkwartier 2000-2004-2010 (WBP2)

In opdracht van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, in 2002.

De Noord-Hollandse waterschappen hebben vooruitlopend op hun fusie een gezamenlijk Waterbeheersplan 2000-2004-2010 (WBP2) opgesteld. Dit bevat een groot aantal acties. De afzonderlijke waterschappen hebben voor deze acties, elk voor hun beheergebied, een verschillende uitwerking geformuleerd met ook een verschillend ambitieniveau. Door Ingenieursbureau De Overlaat is met behulp van interviews de voortgang nagegaan van deze acties en welke onderdelen bijsturing behoeven. Na de fusie is het nodig WBP2 te actualiseren.