Bestemmingsplan Buitengebied gemeente Overbetuwe

In opdracht van Commissie m.e.r., in 2010 2012.

De gemeente Overbetuwe actualiseert het bestemmingsplan voor het buitengebied. Het plan is kaderstellend voor onder andere uitbreiding van (bestaande) intensieve veehouderijen en melkveebedrijven.

Toetsingsadvies
Het MER heeft zichtbaar een rol gespeeld bij de besluitvorming over het ontwerp bestemmingsplan. Er ontbreekt echter informatie in het MER die volgens de Commissie essentieel is voor de besluitvorming:
. de effecten zijn niet of nauwelijks verifieerbaar omdat uitgangspunten gedeeltelijk onduidelijk zijn
. er zijn feitelijk geen alternatieven onderscheiden, waardoor mogelijkheden om tegemoet te komen aan ambities voor natuur en milieu onderbelicht zijn en aantasting van natuurlijke kenmerken van Natura 2000-gebieden niet kan worden uitgesloten
. de effectbeoordeling voor landschap en cultuurhistorie is te algemeen en houdt weinig rekening met specifieke kansen of knelpunten.

Daarom adviseert de Commissie een aanvulling op het MER op te stellen voordat het besluit genomen wordt.

Advies reikwijdte en detailniveau
De Commissie beschouwt de volgende punten als hoofdpunten voor het op te stellen MER:

. beschrijving van de maximale ruimte die het bestemmingsplan biedt voor relevante ontwikkelingen
. onderbouwing van alternatieven
. positieve en negatieve effecten op natuur, landschap en cultuurhistorie
. inzicht in de ‘milieugebruiksruimte’
. maximaal mogelijke effecten op Natura 2000-gebiden, vooral door stikstofdepositie.

Yvonne van Manen was betrokken bij de advisering, met name vanuit het aandachtsveld natuur.

Meer informatie:

https://www.commissiemer.nl/adviezen/2421