Bestemmingsplan buitengebied Doetinchem

In opdracht van Commissie m.e.r., in 2013.

De gemeente Doetinchem stelt een nieuw bestemmingsplan op voor haar buitengebied. Het bestemmingsplan maakt agrarische ontwikkelingen mogelijk. De Commissie vindt dat in het MER informatie ontbreekt die essentieel is voor de besluitvorming over het bestemmingsplan.

De Commissie signaleert bij de toetsing van het MER een tekortkoming. Zij acht het opheffen daarvan essentieel voor het volwaardig meewegen van het milieubelang bij de besluitvorming. De tekortkoming betreft de onderbouwing van de effectiviteit van de maatregelen om te voorkomen dat effecten optreden op het Beschermde Natuurmonument de Zumpe. De Commissie adviseert een aanvulling op het MER op te stellen voordat een besluit wordt genomen.

Wijziging art. 19kd Natuurbeschermingswet
De Commissie kon niet beoordelen of er voldoende informatie is voor de besluitvorming over het aspect stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden. Op 25 april 2013 is een wijziging van artikel 19kd Natuurbeschermingswet 1998 in werking getreden. Bij het opstellen van het MER kon hier nog geen rekening mee worden gehouden. De Commissie adviseert het bevoegd gezag om in de besluitvorming rekening te houden met deze wetswijziging.

Robbert de Vries adviseerde vanuit de Commissie voor de milieueffectrapportage.

Meer informatie:

Link: http://commissiemer.nl/advisering/afgerondeadviezen/2779