Opstellen ganzenprotocol en maatwerk ganzenverjaging

In opdracht van de Faunabeheereenheid Fryslân, 2014-2015

De Fryske guozzeoanpak is in 2014 vastgesteld door Provinciale Staten. Doel is om schade door met name winterganzen jaarlijks te verlagen met 5 – 10% en daarmee te komen tot een maatschappelijk geaccepteerde schadehoogte. Daarbij wordt rekening gehouden met de duurzame instandhouding van de internationaal beschermde ganzenpopulaties. Een sterke reductie van het aantal zomerganzen en het instellen van foerageergebieden voor winterganzen was eerder al vastgelegd in de notitie ‘Gans in Balans’. Om deze doelen te kunnen realiseren was door de provincie aan de FBE verzocht om een bestrijdingsprotocol op te stellen, afspraken over verjaging te maken en een bijdrage te leveren aan de evaluatie van de ganzenaanpak door Provinciale Staten.

Het bestrijdingsprotocol bleek een brug te ver. Nadat hierover moeizaam overeenstemming was bereikt binnen de FBE, bleek het onvoldoende gedragen te worden door de achterbannen. Geconstateerd werd dat het aan het protocol ten grondslag liggende beleid onvoldoende gedragen werd door met name de jagersorganisaties. Zij vielen over de externe werking rond Natura 2000-gebieden (Nb-wet) en over de aan te houden afstand tot slaapplaatsen. Besloten werd om geen generiek ganzenprotocol op te stellen, maar in plaats daarvan te streven naar locatiespecifieke maatwerkoplossingen. Aan dit laatste is invulling gegeven.