Frysk

<Terug

Kustversterking en bestemmingsplan Katwijk

In opdracht van Commissie m.e.r., in 2009 2012.

De primaire waterkering in Katwijk aan zee voldoet niet aan de geldende veiligheidsnormen. Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier wil deze daarom versterken. De gemeente Katwijk wil de kustversterking combineren met de aanleg van een parkeergarage. Hiervoor is een wijziging van het bestemmingsplan nodig. Vanwege de mogelijke effecten op Natura 2000-gebieden en vanwege mogelijke kaderstelling voor m.e.r.-(beoordelings-)plichtige activiteiten wordt een plan-MER opgesteld.
Voor deze projecten wordt een gecombineerd Plan- en Besluit-MER opgesteld. Omdat het richtlijnenadvies al eerder is uitgebracht, vraagt de gemeente nu om een aanvullend Reikwijdte en Detailniveau advies voor het Plan-MER deel.

Toetsingsadvies
De Commissie vindt dat het MER de essentiële informatie bevat om het milieubelang volwaardig mee te wegen bij de genoemde besluiten.

Het MER brengt het scala van keuzemogelijkheden goed in beeld en maakt duidelijk wat de milieugevolgen van de alternatieven zijn.
De wens tot behoud van ruimtelijke kwaliteit, waaronder het karakteristieke uitzicht op zee vanaf de Boulevard, is een belangrijke factor geweest bij de keuze en invulling van de alternatieven.
Rekening houdend met alle doelstellingen en uitgangspunten is in het MER het alternatief Dijk-in-Duin, Katwijk binnendijks met parkeergarage als voorkeursalternatief aangewezen. Het MER beschrijft nog enkele aanvullende maatregelen waarmee de milieugevolgen van dit alternatief verder kunnen worden verminderd.


Advies Plan-m.e.r.
In haar advies vroeg de Commissie met name om:

Een beschrijving van de relaties tussen de functies 'waterkeren' en 'parkeren' en de wijze waarop deze elkaar beïnvloeden.
Een beschrijving van varianten met en zonder de uitvoering van de overige planonderdelen, anders dan de kustversterking, met als doel te onderzoeken welke effecten deze ontwikkelingen kunnen hebben op Natura 2000-gebieden.
Inzicht in de effecten van de alternatieven en varianten op Natura 2000-gebieden Coepelduin en Meijendel & Berkheide.
Inzicht in de effecten op de ruimtelijke kwaliteit, de cultuurhistorische waarden en de belevingswaarden van de boulevard en de omgeving hiervan.Advies Besluit-MER
De Commissie beschouwt de volgende punten als essentiële informatie in het besluit-MER:

De onderbouwing van de alternatieven vanuit de doelstellingen van het voornemen en inzicht in het doelbereik van deze alternatieven.
Inzicht in de gevolgen voor ruimtelijke kwaliteit, natuur- en cultuurhistorische waarden, in het bijzonder de Natura-2000 gebieden.
Inzicht in mitigerende maatregelen die getroffen kunnen worden.
Inzicht in de gevolgen van de (fasering van de) werkzaamheden tijdens de uitvoeringsfase voor de kern van Katwijk.
Een goede en publieksvriendelijke samenvatting voorzien van overzichtelijk en 'leesbaar' kaartmateriaal.

Yvonne van Manen leverde een bijdrage aan de advisering vanuit de Cmer, met name op het gebied van natuur.

Meer informatie:

Link: http://commissiemer.nl/advisering/afgerondeadviezen/2269>

© Webdesign:  www.rianvisser.nl
© Renovatie:  marten-de-vries.nl
^ Naar boven
< Terug