Frysk

<Terug

A4 Zone West, gemeente Haarlemmermeer

In opdracht van Commissie m.e.r., in 2012 2013.

De gemeente Haarlemmermeer wil de A4 zone west ontwikkelen als innovatief en duurzaam bedrijventerrein. Het plangebied ligt globaal tussen Hoofddorp en Nieuw-Vennep en de Schipholspoorlijn en A4. Het plan voorziet in een gefaseerde ontwikkeling van bruto 347 hectare.

In haar advies over Reikwijdte en Detailniveau beschouwt de Commissie de volgende onderwerpen als essentiële informatie in het MER:
. een onderbouwing van nut en noodzaak;
. een uitwerking van de mogelijke onderdelen en fasering van het voornemen;
. het doelbereik op duurzaamheid;
. een beschrijving van de effecten van het voornemen op:
verkeer, geluid en luchtkwaliteit;
externe veiligheid;
bodem en water;
natuur;
cultuurhistorie.

Toetsingsadvies
De Commissie vindt dat er essentiële informatie voor de besluitvorming ontbreekt in het MER. Het gaat om:
. Nut en noodzaak en fasering van het bedrijventerrein met een omvang van 347 ha (bruto) zijn onvoldoende helder in beeld gebracht.
. Het verkeer is onvoldoende (navolgbaar) beschreven.
. De effecten op het leefmilieu (geluid en lucht) zijn onvoldoende (navolgbaar) beschreven.
. Er is geen inzicht gegeven in de effecten door stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden en Beschermde natuurmonumenten in het studiegebied.

Aanvullend toetsingsadvies
De Commissie vindt dat de nut en noodzaak, verkeerseffecten en geluid voldoende zijn beschreven in de aanvulling. Voor de effecten van het plan op de luchtkwaliteit in de (leef)omgeving en de effecten van stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden ontbreekt nog essentiële informatie. Het is onduidelijk of aan de grenswaarden bij gevoelige bestemmingen voor luchtkwaliteit zal worden voldaan als het NSL niet meer van kracht is. Ook blijkt nog niet dat aantasting van de natuurlijke kenmerken van de omringende Natura 2000-gebieden met zekerheid kan worden uitgesloten door de toename van stikstofdepositie.

Robbert de Vries adviseerde vanuit de Commissie over de groene aspecten van het landelijk gebied.

Meer informatie:

Link: http://www.commissiemer.nl/advisering/afgerondeadviezen/2604>

© Webdesign:  www.rianvisser.nl
© Renovatie:  marten-de-vries.nl
^ Naar boven
< Terug