Frysk

<Terug naar Projecten

Project Opdrachtgever Jaar
Ontwikkeling Skûlenboarch en Westkern Commissie m.e.r. 2009 2013
Natuurontwikkeling Moerputten - Vlijmens Ven Commissie m.e.r. 2012-2013
Kustversterking Zwakke Schakels Noord-Holland Commissie m.e.r. 2013
Dijkversterking Waddenzeedijk Texel Commissie m.e.r. 2009 2012
Dijkversterking Eiland van Dordrecht Oost Commissie m.e.r. 2009 2012
Dijkversterking Eiland van Dordrecht West Commissie m.e.r. 2008 2012
Begeleiding Integrale aanpak Noordelijke Vaarverbinding (NOVA) tussen Hondshalstermeer en Blauwe Stad in combinatie met robuuste verbindingszone Provincie Groningen 2009-2011
Hydrologisch advies inzake verzakking woning Tabedykje te Lekkum D. Riedstra, Burdaard 2011
Ruimte voor de Waal Nijmegen (Dijkteruglegging Lent) Commissie m.e.r. 2009 2011
Ruimte voor de Rivier: project Munnikenland Commissie m.e.r. 2008 2011
Verbetering van de Diefdijklinie tussen Everdingen en Gorinchem Commissie m.e.r. 2008 2011
Bestemmingsplan Piekberging Haarlemmermeer Commissie m.e.r. 2011
Kustversterking Noorderstrand bij Renesse Commissie m.e.r. 2011
Waterberging Diesdonk Commissie m.e.r. 2009-2010
Ontpoldering Noordwaard Commissie m.e.r. 2006-2010
Project Waterdunen Commissie m.e.r. 2005-2010
Structuurvisie Rijnenburg Commissie m.e.r. 2010
Pot- en containerteeltterrein Hazerswoudsche droogmakerij Rijnwoude Commissie m.e.r. 2010
Projectbeschrijving en aanbesteding Impuls Friese boezem; Kosten en effecten van een natuurlijker peilbeheer in relatie tot veiligheid, waterkwaliteit, natuurwaarden en recreatievaart. Wetterskip Fryslan 2009
Secretariaat Schadecommissie die onderzoekt of schade aan gebouwen veroorzaakt is door peilverlagingen Wetterskip Fryslan 2004-2009
Projectleiding Kaderrichtlijn Water deelstroomgebied Nedereems Provincie Groningen 2007-2009
Projectleiding monitoring meetnet verdroging Provincie Groningen 2008 2009
Structuurvisie Tiel Commissie m.e.r. 2009
Dijkversterking Wieringermeerdijk - Omgelegde Stonteldijk Commissie m.e.r. 2009
Masterplan Scheveningen-Kust Commissie m.e.r. 2009
Dijkverbetering IJsseldijk bij Gouda Commissie m.e.r. 2009
Dynamisch Beekdal De Aa Commissie m.e.r. 2008 2009
Kustversterking Katwijk Commissie m.e.r. 2009
Structuurvisie Robuuste Verbinding De Beerze Commissie m.e.r. 2008 2009
Uiterwaardvergraving Avelingen Commissie m.e.r. 2007-2009
Herinrichting Huissensche Waarden te Lingewaard Commissie m.e.r. 2004 2009
Hoogwateraanpak 's-Hertogenbosch (HoWaBo) Commissie m.e.r. 2007 2009
Provinciaal Waterplan en Waterbeheerplannen Noord-Brabant 2010-2015 Commissie m.e.r. 2009
Provinciaal Waterplan en waterbeheerplannen Limburg 2010-2015 Commissie m.e.r. 2009
Hoogwatergeul Veessen-Wapenveld Commissie m.e.r. 2009
Onderzoek plan-m.e.r.-plicht Waterbeheerplan 2009-2015 vanuit initiatiefnemer Waterschap Noorderzijlvest 2008
Onderzoek plan-m.e.r.-plicht Beheerplan 2010-2015 vanuit initiatiefnemer Waterschap Hunze en Aa's 2008
Zwakke Schakel Duinen Kop van Noord-Holland Commissie m.e.r. 2008
Zwakke Schakels West Zeeuwsch-Vlaanderen Commissie m.e.r. 2005 2006 2008
Kustversterking Zwakke Schakel Hondsbossche en Pettemer Zeewering Commissie m.e.r. 2008
Aanpassing waterbergingsgebied Binnen Aa (benedenloop Westerwoldse Aa) Commissie m.e.r. 2007 2008
Waterbeheerplan 2010-2015 Waterschap Rivierenland Commissie m.e.r. 2008
Ondersteuning Adviesnota 2007 voor de invulling van de Kaderrichtlijn Water voor de deelstroomgebieden Rijn-Noord, Neder Eems en Eems-Dollard Provincie Groningen 2007
Herinrichting Millingerwaard Commissie m.e.r. 2007
Herinrichting Plangebied Zuiderdiep Commissie m.e.r. 2005 2007
Planstudie versterking van de Delflandse kust (Hoek van Holland/Scheveningen) Commissie m.e.r. 2005 2007
Herinrichting Peize Commissie m.e.r. 2004-2007
Herinrichting Nieuwe Driemanspolder te Zuid-Holland Commissie m.e.r. 2006
Kustversterking Flaauwe Werk te Goedereede Commissie m.e.r. 2005 2006
Strategische milieubeoordeling Kustversterking Zuidwest Walcheren Commissie m.e.r. 2005-2006
Optimalisatie natuur en waterwinning in de Amsterdamse waterleidingduinen (Zilk) Commissie m.e.r. 2004-2006
Verkenning Kustverdedigingstrategieën Zwakke Schakels Noord-Holland (strategische milieubeoordeling) Commissie m.e.r. 2005 2006
Bouwstenen voor het Beheerplan Waterkeringen Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 2004-2005
Onderzoek naar de wenselijkheid van een Regionaal Waterplan Bestuurlijk Overleg Stadsregio Leeuwarden 2005
Evaluatie 2000-2004 en voorzet Actualisatie 2004-2006 van het Waterbeheersplan van de waterschappen in Hollands Noorderkwartier (WBP2) Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 2004
Dijkteruglegging van de Waal bij Lent Commissie m.e.r. 2003-2004
Golfpark Crimpenerhout (gemeente Nederlek) Commissie m.e.r. 2004
Integrale kade- en oeververbeteringsprojecten voor Franekervaart, Tjaardvaart en De Geeuw Wetterskip Marne-Middelsee 2002 2003
Schadecommissie Wetterskip Boarn en Klif 2003
Recreatieplas 't Waal te Houten Commissie m.e.r. 2002-2003
Herinrichting van de Heesseltsche uiterwaarden, gem. Neerijnen Commissie m.e.r. 2002 2003
Voortgangsrapport over de jaren 2000-2002 van het Waterbeheersplan van de waterschappen in Hollands Noorderkwartier 2000-2004-2010 (WBP2) Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 2002
Golfbaan De Texelse Commissie m.e.r. 2002
Evaluatie 1998-2001 van Waterbeheersplan Het Lange Rond Waterschap Het Lange Rond en Hoogheemraadschap van Uitwaterende Sluizen in Hollands Noorderkwartier 2001
Integrale Visie ‘Het samenspel van land, natuur en water, beheren we voor nu en later’ Waterschap De Waterlanden 2001
Evaluatie Waterbeheerplan van Waterschap Hollands Kroon en Hoogheemraadschap van Uitwaterende Sluizen in Hollands Noorderkwartier Waterschap Hollands Kroon en Hoogheemraadschap van Uitwaterende Sluizen in Hollands Noorderkwartier 2000
© Webdesign:  www.rianvisser.nl
© Renovatie:  marten-de-vries.nl
^ Naar boven
< Terug