Frysk

<Terug naar Projecten

Project Opdrachtgever Jaar
Multifunctioneel plein bij basisscholen Dorpsbelang Wirdum-Swichum 2010-2012
Begeleiding Integrale aanpak Noordelijke Vaarverbinding (NOVA) tussen Hondshalstermeer en Blauwe Stad in combinatie met robuuste verbindingszone Provincie Groningen 2009-2011
Heechhout Wirdumervaart Dorpsbelang Wirdum-Swichum 2010-2011
Werkprocessen SKNL Overijssel Provincie Overijssel 2010
Projectleiding opstellen Ambitiekaart bij het Natuurbeheerplan Groningen Provincie Groningen 2009 2010
Projectbeschrijving en aanbesteding Impuls Friese boezem; Kosten en effecten van een natuurlijker peilbeheer in relatie tot veiligheid, waterkwaliteit, natuurwaarden en recreatievaart. Wetterskip Fryslan 2009
Projectleiding Kaderrichtlijn Water deelstroomgebied Nedereems Provincie Groningen 2007-2009
Blauw-groene diensten en 'less favourite areas' nationaal landschap Middag-Humsterland Provincie Groningen 2008 2009
Projectleiding monitoring meetnet verdroging Provincie Groningen 2008 2009
Kaart voor verzuring gevoelige, zeer kwetsbare gebieden (Wet ammoniak en veehouderij) Provincie Groningen 2008
'Less favourite areas' Zuidelijk Westerkwartier Provincie Groningen 2008
Natuur, landschap en cultuurhistorie Franekeradeel-Harlingen Dienst Landelijk Gebied 2008
Ondersteuning Adviesnota 2007 voor de invulling van de Kaderrichtlijn Water voor de deelstroomgebieden Rijn-Noord, Neder Eems en Eems-Dollard Provincie Groningen 2007
Ondersteuning Provinciaal Meerjaren Programma landelijk gebied 2007-2013 Provincie Groningen 2006 2007
Bouwstenen voor het Beheerplan Waterkeringen Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 2004-2005
Integrale kade- en oeververbeteringsprojecten voor Franekervaart, Tjaardvaart en De Geeuw Wetterskip Marne-Middelsee 2002 2003
Wegenbeleidsplan van de waterschappen De Waterlanden, Westfriesland en Het Lange Rond en van het hoogheemraadschap van Uitwaterende Sluizen in Hollands Noorderkwartier 2002-2006-2010, samen met Grontmij. Waterschap De Waterlanden 2001 2002
Verkeerscirculatieplan Waterland-Oost voor Waterschap De Waterlanden, Gemeente Waterland, Stadsdeel Amsterdam-Noord, Provincie Noord-Holland en Hoogheemraadschap van Uitwaterende Sluizen in Hollands Noorderkwartier, samen met Hauptmeijer Verkeer. Waterschap De Waterlanden 2001 2002
Interim programmamanagement voor Lopikerwaard en Noorderpark en secretaris van landinrichtingscommissies Dienst Landelijk Gebied 2002
Voorbereiden en leiden van een presentatie over ecologische verbindingszones en hydrologie naar aanleiding van de CAL-visie Provincie Noord-Holland 2001
‘Duurzaam Veilig’-projecten Waterland-Oost en Wijde Wormer Waterschap De Waterlanden 2000
Het maken en indienen van projectvoorstellen in het kader van Gebundelde Doeluitkering, FINH, ROP/POP en Noord-Holland Midden Waterschap De Waterlanden 2000
Prioriteitstelling voor inspectie, onderhoud en herversterking van de boezemkaden in beheer bij het Wetterskip Marne-Middelsee te Bolsward Arcadis Heidemij Advies 1999 2000
Landinrichtings- en gebiedscommissies LNV, provinciebesturen, landinrichtingscommissies 1981-1997
© Webdesign:  www.rianvisser.nl
© Renovatie:  marten-de-vries.nl
^ Naar boven
< Terug