Frysk

<Terug naar Projecten

Project Opdrachtgever Jaar
Actualisatie Faunabeheerplan Fryslan 2014-2019 Faunabeheereenheid Fryslan 2013-2014
Schloss Tiefenau, Sachsen Duitsland Schloss Tiefenau BV 2013
Procesbegeleiding bedrijfsverplaatsing Rogaar-Visser te Assen Rogaar-Visser 2012-2013
Oplossen probleem van woning op boerderij-erf Gunnink 2012-2013
Actualisatie Faunabeheerplan Groningen Faunabeheereenheid Groningen 2013
Bestuur Dorpsbelang Dorpsbelang Wirdum-Swichum 2005-2013
Voorkomen sloop boerderij Werpsterdyk 24 te Wirdum Bakker 2012-2013
Multifunctioneel plein bij basisscholen Dorpsbelang Wirdum-Swichum 2010-2012
Begeleiding Integrale aanpak Noordelijke Vaarverbinding (NOVA) tussen Hondshalstermeer en Blauwe Stad in combinatie met robuuste verbindingszone Provincie Groningen 2009-2011
Actualiseren en aanvullen Natuurbeheerplan Groningen Provincie Groningen 2010-2011
Heechhout Wirdumervaart Dorpsbelang Wirdum-Swichum 2010-2011
Projectleiding opstellen Ambitiekaart bij het Natuurbeheerplan Groningen Provincie Groningen 2009 2010
Belevingsonderzoek geluids- en trillingshinder en verkeersveiligheid in Wirdum en Swichum Dorpsbelang Wirdum-Swichum 2010
Projectleiding Kaderrichtlijn Water deelstroomgebied Nedereems Provincie Groningen 2007-2009
Blauw-groene diensten en 'less favourite areas' nationaal landschap Middag-Humsterland Provincie Groningen 2008 2009
Kaart voor verzuring gevoelige, zeer kwetsbare gebieden (Wet ammoniak en veehouderij) Provincie Groningen 2008
'Less favourite areas' Zuidelijk Westerkwartier Provincie Groningen 2008
Inhoudelijke onderbouwing bezwaar bij Raad van State tegen woningbouw Grut Palma, Wergea Particulier 2007 2008
Natuur, landschap en cultuurhistorie Franekeradeel-Harlingen Dienst Landelijk Gebied 2008
Ondersteuning Adviesnota 2007 voor de invulling van de Kaderrichtlijn Water voor de deelstroomgebieden Rijn-Noord, Neder Eems en Eems-Dollard Provincie Groningen 2007
Ondersteuning Provinciaal Meerjaren Programma landelijk gebied 2007-2013 Provincie Groningen 2006 2007
Swichum nog mooier! Ideeen voor verbetering van de kwaliteit van de openbare ruimte. Dorpsbelang Wirdum-Swichum 2007
Beleid voor Groenbeheer Wegbermen 2005 – 2020 Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 2005 2006
Concept Beleidsplan Boombeheer 2005 – 2020 Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 2005 2006
Inspraak op Trajectnota-MER Haak om Leeuwarden Dorpsbelang Wirdum-Swichum 2006
Projectbeschrijving Sloepenroute Leeuwarden-Goutum-Wirdum-Grou Dorpsbelang Wirdum-Swichum 2006
Beheer van konijnen op het Middensluiseiland bij IJmuiden, samen met Bureau Drees Groningen Rijkswaterstaat 2005
Bouwstenen voor het Beheerplan Waterkeringen Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 2004-2005
Onderzoek naar de wenselijkheid van een Regionaal Waterplan Bestuurlijk Overleg Stadsregio Leeuwarden 2005
De situatie van het konijn in Nederland na het optreden van de virusziekte RHD, samen met Bureau Drees. Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 2004
Evaluatie 2000-2004 en voorzet Actualisatie 2004-2006 van het Waterbeheersplan van de waterschappen in Hollands Noorderkwartier (WBP2) Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 2004
Integrale kade- en oeververbeteringsprojecten voor Franekervaart, Tjaardvaart en De Geeuw Wetterskip Marne-Middelsee 2002 2003
‘Waterschappen in beweging’ - Voortgangsrapportage 1997 – 2000 Waterbeheersplan Hollands Kroon Waterschap Hollands Kroon en Hoogheemraadschap van Uitwaterende Sluizen in Hollands Noorderkwartier 2001 2002
Wegenbeleidsplan van de waterschappen De Waterlanden, Westfriesland en Het Lange Rond en van het hoogheemraadschap van Uitwaterende Sluizen in Hollands Noorderkwartier 2002-2006-2010, samen met Grontmij. Waterschap De Waterlanden 2001 2002
Verkeerscirculatieplan Waterland-Oost voor Waterschap De Waterlanden, Gemeente Waterland, Stadsdeel Amsterdam-Noord, Provincie Noord-Holland en Hoogheemraadschap van Uitwaterende Sluizen in Hollands Noorderkwartier, samen met Hauptmeijer Verkeer. Waterschap De Waterlanden 2001 2002
Voortgangsrapport over de jaren 2000-2002 van het Waterbeheersplan van de waterschappen in Hollands Noorderkwartier 2000-2004-2010 (WBP2) Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 2002
Interim programmamanagement voor Lopikerwaard en Noorderpark en secretaris van landinrichtingscommissies Dienst Landelijk Gebied 2002
Evaluatie 1998-2001 van Waterbeheersplan Het Lange Rond Waterschap Het Lange Rond en Hoogheemraadschap van Uitwaterende Sluizen in Hollands Noorderkwartier 2001
Integrale Visie ‘Het samenspel van land, natuur en water, beheren we voor nu en later’ Waterschap De Waterlanden 2001
Beleidsadvies Omgaan met Natuurbeschermingswet en Habitatrichtlijn in relatie tot de bestemmingsplannen Zeewijk, Velserend en NOVA-terrein Gemeente Velsen 2000 2001
‘Duurzaam Veilig’-projecten Waterland-Oost en Wijde Wormer Waterschap De Waterlanden 2000
Een groene mal voor CAL, Ontwikkelingsvisie voor natuur, landschap en cultuurhistorie in de gemeenten Castricum, Akersloot en Limmen Het Noord-Hollands Landschap, NV PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland en Staatsbosbeheer 1999 2000
Prioriteitstelling voor inspectie, onderhoud en herversterking van de boezemkaden in beheer bij het Wetterskip Marne-Middelsee te Bolsward Arcadis Heidemij Advies 1999 2000
Haalbaarheidsonderzoek voor nieuwe ecoducten en ‘recreoducten’ in West-Nederland NV Afvalzorg te Haarlem 1999
Landinrichtings- en gebiedscommissies LNV, provinciebesturen, landinrichtingscommissies 1981-1997
© Webdesign:  www.rianvisser.nl
© Renovatie:  marten-de-vries.nl
^ Naar boven
< Terug