Frysk

Projecten

De Overlaat is in 1999 opgericht als onafhankelijk ingenieursbureau door Robbert de Vries en Yvonne van Manen. Zij hebben een jarenlange ervaring op de volgende werkterreinen:

Planvorming
Planvorming voor landelijk gebied en stadsrand is onze kernactiviteit. Onze plannen liggen op het gebied van beleid, inrichting en beheer. Wij helpen u om uw ideeën helder te krijgen en deze te verwoorden in visies en beleid en om uw plannen op papier te zetten. De Overlaat toetst voor u plannen en projecten van derden en kan u een second opinion geven ten aanzien van uw eigen project. Door middel van evaluerend ontwerpen verhogen wij de kwaliteit van uw plannen.
Planvorming>

Water, Natuur en Landschap
Wij zijn gespecialiseerd in de vakgebieden water, natuur en landschap (inclusief cultuurhistorie). De kracht van De Overlaat zit niet alleen in een grote inhoudelijke kennis van deze vakgebieden afzonderlijk, maar juist in de integratie daarvan en in de koppeling aan andere functies zoals landbouw, recreatie, wegen, woningbouw en bedrijventerreinen. Wij hebben jarenlang gewerkt aan landinrichting, waterbeheer en natuurbeheer. Aan ons kunt u de inhoudelijke onderbouwing van uw project overlaten. De Overlaat is onderdeel van een keten van bedrijven waarbinnen zonodig expertise en capaciteit uitgewisseld kan worden.
Water>
Natuur>
Landschap>
Integraal>

Milieueffectrapportage
Robbert de Vries en Yvonne van Manen zijn beiden lid van de Commissie voor de milieueffectrapportage en worden vanuit hun kennis van bovengenoemde vakgebieden geregeld ingeschakeld om in werkgroepen te adviseren bij milieueffectrapportages, zowel bij Project-m.e.r. als bij Plan-m.e.r. Daarbij speelt ook de natuurregelgeving (Natura 2000, EHS en Flora- en faunawet) een belangrijke rol. Ook vanuit de zijden van zowel initiatiefnemer als van het bevoegd gezag zijn wij betrokken bij m.e.r.
Plan-m.e.r.>
Project-m.e.r.>

Schadezaken
Wij hebben een grote expertise opgebouwd met schadezaken, variërend van schade aan gebouwen door waterpeilbeheer en delfstofwinning tot faunaschade.
Schadezaken>

Projectmanagement
Wij zorgen ervoor dat de planvorming ook procesmatig goed verloopt. Wij kennen de processen om tot visies, beleid en plannen te komen. Draagvlak door het werkelijk betrekken van mensen speelt daarbij een cruciale rol. Wij doen voor u het proces- en projectmanagement van de afzonderlijke projectfasen of het gehele voorbereidingstraject, eventueel ook ad interim. Binnen het bureau bestaat een grote kennis van projectmatig werken. Het bureau kan voor u subsidieaanvragen doen en de verdere begeleiding en afhandeling verzorgen.
Projectmanagement>

Besturen en secretariaten
Zowel in eerdere functies als in hun huidige werk hebben Robbert de Vries en Yvonne van Manen een brede bestuurlijke ervaring opgedaan. Zij zijn goed ingevoerd in bestuurlijke processen, met name in overheidsomgevingen. Voor diverse organisaties hebben zij gewerkt als (interim)secretaris, Soms wordt ook het hele secretariaatswerk aan De Overlaat uitbesteed. Wij zijn bedreven in het schrijven en redigeren van rapporten.
Besturen en Secretariaten>

© Webdesign:  www.rianvisser.nl
© Renovatie:  marten-de-vries.nl
^ Naar boven
< Terug