Frysk

Robbert de Vries

 

Ir. R.F. (Robbert) de Vries

Ir. R.F. (Robbert) de Vries studeerde in 1981 af in de cultuurtechniek aan de Landbouw-Universiteit Wageningen. Hij is gespecialiseerd in waterhuishouding, verkaveling, landschapsecologie, natuurbescherming en cultuurhistorie. Hij werkte als hoofd van een onderzoeksafdeling en in verschillende staf- en managementfuncties op het gebied van de landinrichting voor Rijk en provinciale overheden en als secretaris van diverse landinrichtingscommissies. Daarna werkte hij als afdelingshoofd bij Vogelbescherming Nederland, onder meer aan de aanwijzing van gebieden onder de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn, aan de bescherming van wetlands en aan de bescherming van soorten en biotopen. Hij was lid van de districtscommissie voor Noord-Holland van de Vereniging Natuurmonumenten en van 1999 tot 2007 bestuurslid van het Faunafonds namens de natuurbescherming. Hij is lid van de Commissie voor de milieueffectrapportage. In 1999 richtte hij Ingenieursbureau De Overlaat op. In zijn vrije tijd is hij onder andere bestuurslid van Dorpsbelang Wirdum-Swichum.

E-mail: vries@de-overlaat.nl

© Webdesign:  www.rianvisser.nl
© Renovatie:  marten-de-vries.nl
^ Naar boven
< Terug