Nederlands

De minsken

De Overlaat is yn 1999 oprjochte troch Robbert de Vries en Yvonne van Manen. Har persoanlike betrutsenheid stiet noed foar maatwurk en foar in ynhâldlik goed trochtocht en heechweardich resultaat. As lyts yngenieursburo is De Overlaat tige fleksibel en kin it maklik ynspylje op jo winsken. Bútendat is De Overlaat keat yn in keatling fan buro’s dy’t neffens ferlet ekspertise en kapasiteit útwikselje. It earste fêstigingsplak wie Haarlem. No barre de aktiviteiten út ús kantoar yn Wurdum wei.

Robbert de Vries
Robbert de Vries>
Yvonne van Manen
Yvonne van Manen>

© Webdesign:  www.rianvisser.nl
© Renovatie:  marten-de-vries.nl
^ Naar boven
< Terug