Nederlands

Missy en fisy

De missy fan ús yngenieursburo is:

‘In moai en funksjoneel lân mei omtinken foar ferline en takomst’

Yn ’e fisy fan De Overlaat betsjut dat in lân der’t goed te wenjen, wurkjen en rekreëarjen is, mei in skjin miljeu, in tierige natuer en in werkenber lânskip. In lân der’t it rike kultuerhistoarysk erfguod mei noed beheard en op in kreative wize en leafdefol ynpast wurdt by nije úntjouwings. In lân dat duorsum úntwikkele wurdt, sadat takomstige generaasjes der ek fan genietsje kinne.

It Nederlânske wurd ‘overlaat’ hat op syn minst fiif betsjuttings, dy’t mei-inoar it wurkfjild fan ús bedriuw symbolisearje:

© Webdesign:  www.rianvisser.nl
© Renovatie:  marten-de-vries.nl
^ Naar boven
< Terug